A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

 

 

 

 

 

 

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
az
EFOP-1.2.11-16-2017-00066
azonosító számú
„Esély Otthon- avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben” elnevezésű projekt keretében
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

1. A pályázat célja

Csenger Város Önkormányzata „Esély otthon” elnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra benyújtott „Esély Otthon- avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben” című EFOP-1.2.11-16-2017-00066 azonosító számú pályázata keretében lehetőség nyílik a 18-35 éves korú fiatalok tanulmányi ösztöndíj formájában történő támogatására.
A pályázat alapvető célja: A kimagasló tanulmányi átlaggal rendelkező, 18-35 év közötti  a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak (orvos, diplomás ápoló, tanító, tanár, óvoda pedagógus, szociális szakember) számító szakember hiánypótlását szolgáló, a fenti területen elhelyezkedő olyan fiatalok településre történő letelepedésének,  tanulmányai előmenetelének a vidéki fiatalok esélyegyenlőségének és életlehetőségeinek javítása érdekében a helyi ösztönzők révén.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a 18-35 éves korú települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat tanulmányi átlaguk eléri a 3,5-es átlagot.
A tanulmányi ösztöndíjban kizárólag a Csengerben állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.
A nyertes pályázók kiválasztása a tanulmányi átlag két tizedes jegy pontossággal, való figyelembevételével történő rangsorolás alapján történik. A kiválasztás során elsőbbséget élvez az a pályázó, aki a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakember hiánypótlását szolgáló, a fenti területen elhelyezkedő olyan fiatal, aki a támogatási kérelmet benyújtó településen a támogatás eredményeként életvitelszerűen a településen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki

•    középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
•    a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
•    doktori (PhD) képzésben vesz részt
•    nem rendelkezik csengeri állandó lakóhellyel
•    Csenger Város Önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója.
•    Nem vállalja a kötelező, közösségi célú, önkéntes tevékenység végzését a településen.

3. A támogatás mértéke:

Az ösztöndíj minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható, az ösztöndíj más ösztönző forrásokkal együtt is igénybe vehető.
Az ösztöndíj összege: 20.000.Ft/fő/hó.
Támogatható pályázók száma: 15 fő.
Az ösztöndíjat a pályázónak félévente újra kell pályázni.

4. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot papír alapon, kinyomtatva és aláírva az alábbiak szerint szükséges benyújtani:

Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger, Ady Endre utca 14.
A borítékra kérjük ráírni: Esély Otthon tanulmányi ösztöndíj

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármelyik melléklet hiányában a pályázat formailag hibásnak minősül és nem kerül befogadásra. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

5. Elvárások

•    Csak az részesülhet támogatásban, aki a támogatás eredményeképpen életvitelszerűen a településen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik.
•    Nem részesülhetnek támogatásban a támogatást igénylő önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
•    Támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen.

6. A pályázat kötelező mellékletei:

1.    Pályázati adatlap
2.    A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
Igazolás a tanulmányi átlagról (index, leckekönyv elektronikus rendszerből generált másolata)
3. Nyilatkozat összeférhetetlenségről (mellékelten csatolt dokumentum kitöltésével)
4. Nyilatkozat közösségi önkéntes tevékenység végzéséről (mellékelten csatolt dokumentum kitöltésével)
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00066 azonosító számú „Esély Otthon- avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben” elnevezésű projekt keretében megvalósuló rendezvények („Gazdaságfejlesztési Kerekasztal” „Jövőbörze”, és „Helyi Érték Fesztivál” ) lebonyolításában való közreműködés, közösségi, önkéntes tevékenység végzésével.
Lakcímkártya másolata.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

7. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)       hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait, a pályázatot Csenger Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak, mint az EFOP-1.2.11-16-2017-00066 azonosító számú projekt támogatójának– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b)     hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez.

8. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Csenger Város Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el 2018.november 9-ig, a pályázat nyertesei az ösztöndíjat szeptember hónaptól visszamenőleg megkapják.
a) a nem a megadott pályázati nyomtatványon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának és tanulmányi átlagának objektív vizsgálata alapján járhat el.
e.) A nyertes pályázók kiválasztása a tanulmányi átlag két tizedes jegy pontossággal, való figyelembevételével történő rangsorolás alapján történik. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, aki a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak (orvos, diplomás ápoló, tanító, tanár, óvoda pedagógus, szociális szakember) számító szakember hiánypótlását szolgáló tanulmányokat folytat, tanulmányai szerinti területen elhelyezkedik, és a településen letelepedik,
f.) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
g.) A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról.

9. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. november 14-ig az elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

10. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

11. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap.
Az önkormányzat az ösztöndíj összegét havi rendszerességgel utalja a pályázó által megadott bankszámlára.
Az ösztöndíj folyósításának ideje: legkésőbb jogosultságot jelentő hónapot követő 15. nap
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

12. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni Csenger Város Önkormányzatát (levelezési cím: 4765 Csenger, Ady Endre utca 14).
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
•    tanulmányok halasztása;
•    tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
•    tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
•    személyes adatainak (név, lakóhely) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító (Csenger Város Önkormányzata) részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázópályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

13. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési feladatokat Csenger Város Önkormányzata látja el.

Az alábbi linkekre kattintva letölthetőek a mellékletek:

1. számú melléklet Pályázati adatlap

2. számú melléklet Önkéntesség

3. számú melléklet Összeférhetetlenség

 

Ide kattintva megtekinthető az ülés teljes anyaga.

 

 

 

 

 

F E L H Í V Á S

Csenger Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

-    Felsőoktatási hallgatók számára („A” típus),

-    Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típus).
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Az elektronikusan kitöltött személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán /4765 Csenger, Ady E. u. 14./
Csatolandó mellékletek:
- jövedelemnyilatkozat
- jövedelemigazolás
- a tanuló lakcímkártyájának fénymásolata
- felsőoktatásban tanulók esetén a 2018/2019. tanév első félévét igazoló eredeti hallgatói jogviszony igazolás  
- érettségi előtt álló középiskolás tanulók esetén iskolalátogatási igazolás
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jelenleg is érvényes „B” típusú pályázata van, annak az „A” típusú pályázatra való regisztrálása nem javasolt, mert ezzel elveszítheti a „B” típusú, három évre szóló ösztöndíj jogosultságát!
Akik már „A” típusú pályázati regisztrációval rendelkeznek a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal léphetnek be a rendszerbe és tölthetnek ki új pályázati űrlapot. Elfelejtett felhasználónév és jelszó esetén segítséget kérhet a következő telefonszámokon:
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: /06-1-550-2700/
A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, a részletes pályázati feltételeket.
Pályázati kiírás elérhető a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban (4765 Csenger, Ady E. u. 14. földsz. 1. iroda,) vagy letölthető Csenger város honlapjáról.

A pályázati kiírások és a nyilatkozatok ide kattintva letölthetők!

C s e n g e r, 2018. október 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

7. oldal / 25

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>


 Bratty Girl Randy Soft Soles Thicc Yellabone Bihh Pt 1 Athletic Model Works Out Her Pussy Hailey Transsexual Hung And Horny Hailey Candid Spanish Pawg Gluteus Divinus Sexy Mature Milf Shows And Fucks