Projektinformáció
Projekt címe:
„Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Csenger és térségének összefogásával”
Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00056
Kedvezményezett: Csenger Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.
Kedvezményezett képviselője: Forján Zsolt Polgármester
Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 249 756 800,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.31.
A beruházással érintett települések/konzorciumi partnerek: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, valamint Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület.

A projekt célcsoportja:
A bevont 8 településen élő hátrányos helyzetű, aktív és fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális humán közszolgáltatásban dolgozó alkalmazottak, továbbá kiemelten a roma lakosság. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A célcsoport mind nagyobb számának elérése érdekében, folyamatosan tudatosítani kívánjuk a lakosság széles körében igénybe vehető programjainkat, képzéseinket, szolgáltatásainkat és rendezvényeinket.
A projekt célja:
    A fiatalok és a lakosság helyben maradását ösztönző, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató, a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő, - egyéni fejlesztési terv alapján - a foglalkoztatottság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programok szervezése.
    A család és gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós szerepének megerősítése.
    Szakemberek elhelyezkedésének támogatása a helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatásban.
    A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
     A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a közösségfejlesztésbe bevont helyi lakosok számának növekedése.
    A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
    A célcsoport személyiségfejlődése pozitív irányú változása érdekében mentori szolgáltatás nyújtása.
    A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
    Az igénybe vehető szolgáltatások körének növelése, a közszolgáltatások elérésének módjának javítása.
    További célunk, hogy a településeken élők megismerjék lakóhelyük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosuljon bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értéke és alkalmassá váljanak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.


Megvalósítandó tevékenységek:
1.    A humán közszolgáltatások szakember – ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
A tevékenységcsoport keretében az igényfelmérés részeként beazonosításra került szakemberhiány és szaktudás hiány enyhítésére, a toborzási és kiválasztási időszakot követően 1 fő szociális munkás, 2 fő gyógypedagógus, 1 fő óvodapszichológus, 1 fő logopédus, 2 fő óvónő kerül foglalkoztatásra 26 hónapon keresztül, valamint 3 fő közművelődési szakember (a Közművelődési szakember II. 8 hónapos OKJ átképzés után) 24 hónapon keresztül.
A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósításának keretében két - két alkalommal érzékenyítéssel kapcsolatos előadás, valamint fenntartható fejlődéssel kapcsolatos előadás kerül megszervezésre, alkalmanként 15 fő részvételével.
2.    A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás – csomagok kialakítása, megerősítése:
A célcsoport egyéni kompetenciáinak felmérését követően, a foglalkoztathatóságot elősegítő fejlesztési tevékenységek valósulnak meg, 200 fő részére egyéni fejlesztési terv alapján.
A munkaszocializáció megszerzését segítendő, kompetenciafejlesztő tréning (informatikai, szövegértési, eszközhasználati, és matematikai kompetenciák) kerül megvalósításra, míg a csoportmunkában történő együttműködés fejlesztése a szociális és életvezetési kompetenciák fejlesztése által történik meg. A munkára való képességet javító intézkedések, valamint a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében kilenc alkalommal álláskeresési technikák átadása, illetve életvezetési tréning, hat alkalommal motivációs, valamint három - három alkalommal kommunikációs és pályaorientációs tréning valósul meg, alkalmanként 15 fő részvételével.
A célcsoport önálló életvitelre alkalmassá tétele érdekében önsegítő csoportot működtetünk a projekt időszaka alatt, a mentorok vezetésével, valamint folyamatos és egyénre szabott álláskeresésre felkészítő tanácsadást biztosítunk.
A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
A hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése és a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében három fő mentor kerül alkalmazásra a projekt keretében, akik munkájuk során 150 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag szükséges mentorálását végzik a munkába lépésig, illetve a programok alatt.
A potenciális munkáltatók körében, a sikeres szemléletformálás érdekében 15 fő térségi munkáltató bevonásával, 30 órás érzékenyítő képzés valósul meg.
A mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására, 3 db innovatív program kerül kidolgozásra.

3.    A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
-    Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek
A sikeres közösségfejlesztés és közösségépítés érdekében egy fő közösségfejlesztő munkatárs kerül alkalmazásra a projekt harmadik hónapjától, aki a konzorciumot adó településeken fejti ki tevékenységét.
A közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelendő, minden településen egy-egy, heti rendszerességgel megtartott sportfoglalkozás (aerobic, zumba, jóga, stb.) kerül lebonyolításra.
A helyi kisközösségek megerősítése érdekében megtörténik a meglévő szervezetek átvilágítása, s részükre fejlesztési – stratégiai terv készül, valamint 60 órás projekttervezési és pályázatírási, illetve menedzsment képzés valósul meg.
-    Fiatalok közösségépítése
A fiatalok folyamatos tájékoztatása és a 18-30 éves korosztály helyben maradásának ösztönzése érdekében, ifjúsági információ pont kerül kialakításra Csengerben. Minden településen ingyenes wifi zóna, valamint a sikeres közösségépítés érdekében, mind a 8 településen egy éves közösségfejlesztő folyamat valósul meg, összesen 20 alkalommal, a közösségfejlesztő szakember irányításával. Lebonyolításra kerül egy 60 órás demokratikus és interkulturális kompetenciák fejlesztése tréning 15 fő részvételével.
Szintén a fiatalok helyben maradását ösztönző céllal, a program során három alkalommal Térségi Ifjúsági Nap kerül megrendezésre.
-    Közösség egészségfejlesztése
Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítése és a közösség egészségkultúrájának fejlesztése érdekében, évente minden településen egy-egy Egészségnap és egy-egy Sportnap kerül megszervezésre.
4.    A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatásfejlesztések, programok megvalósítása:
Jelen tevékenységcsoport keretében létrejön a Térségi Civil Egyeztető Fórum, mely kéthavonta ülésezik, a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján megvalósításra kerül a településeket érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv, valamint a lakosság és a fiatalok helyben maradását ösztönző, elkészülnek a következő térségi stratégiák:
-    Térségi Tudástőke-fejlesztési stratégia
-    Térségi Munkaerő-piaci stratégia
-    Térségi Egészségfejlesztési stratégia
-    Térségi Közösségfejlesztési stratégia
-    Térségi Ifjúsági stratégia

További programok:
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása:
-    Egészségtudatos fejlesztése
Az idősek közösségben tartását, szellemi és aktivitásuk megőrzését, fejlesztését elősegítendő, minden településen évente megrendezésre kerül a Generációk napja elnevezésű rendezvény. A szülői készségek javítását célzandó, minden településen Szülő klub kerül beindításra havi rendszerességgel a program során.
-    A helyi kisközösségek társadalmi szerepének erősítése
Helyi önkéntes programok szervezése és elindítása az idősekkel foglalkozás területén, az önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése érdekében, valamint önsegítő csoportok elindítása az újonnan felvett szakemberek irányításával.
-    Közösség egészségfejlesztése
Évente 1-1 db, 4 alkalmas foglalkozássorozat kerül lebonyolításra, alkalmanként 10 fő részvételével, a dohányzás és alkoholfogyasztás visszaszorítása, az elhízás megelőzése, a személyes higiénia fontosságának erősítése és a családon belüli konfliktusok kezelése témáiban az újonnan felvett szakemberek közreműködésével.
-    A kultúrák közötti párbeszéd erősítése –
Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok megvalósítása és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése A projekt során, évente négy alkalommal példaképek előadás kerül megrendezésre.
Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása A program során évente egy alkalommal Térségi Roma Kulturális Nap elnevezésű rendezvény kerül lebonyolításra.
-    A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése
Alternatív közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása, ÚMVP-s kisbuszok, falubuszok igénybevétele.