„Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében”

 Csenger Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Helyi közösségépítő programok című LHH pályázati felhívásához csatlakozva „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” elnevezéssel és az TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.
 A pályázat konzorcium keretében került benyújtásra Porcsalma Nagyközség Önkormányzatával. A Támogatási Szerződés aláírására 2011. április 13.-án került sor, amely alapján a Kedvezményezett Önkormányzatok összesen 43.964.704.- Ft összegű támogatásban részesültek.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, 43.964.704.- Ft. elszámolható összköltség mellett.

         Partner neve                                     Támogatás összege
Főkedvezményezett (Csenger)                         27.607.534.- Ft
Kedvezményezett 1 (Porcsalma)                      16.357.170.- Ft
Összesen:                                                      43.964.704.-  Ft

A projekt kezdete:   2011. április 01.
A projekt befejezése:   2013. január 31.

A program a Csengeri Kistérség LHH programcsomagjának integráns részét képezi. A program keretében a kistérségi intézmények, szervezetek, roma közösségi kezdeményezések és szerveződések készség - és szervezetfejlesztésén, közösségfejlesztési folyamat megvalósításán, valamint együttműködő tervezés során további elsősorban foglalkoztatási programok, munkahelyteremtő beruházások generálása valósul meg.  A programcsomagon belül a civil szektor fejlesztésével a forrásteremtő és foglalkoztatási kapacitások fejlesztéséhez járul hozzá, valamint a kistérségen belüli civil aktivitás generálásához, ezáltal kiemelten a roma közösség civil szerveződésének támogatásához.
A roma közösségi képviseletet ellátó Cigány Kisebbségi Önkormányzatok fejlesztése, és további CKÖ - k kialakításának támogatása által a roma közösség igényeire történő hatékony, partnerségalapú reflektálás, forrásteremtés valósul meg. A kistérségi roma integrációs stratégia kialakításával a roma integráció horizontális szempontként kerül beillesztésre a kistérségi és a települési szintű fejlesztési és döntéshozatali folyamatokba.

Alapvető célkitűzés a helyi szereplők bevonásán és együttműködésén alapuló, a hátrányos helyzetű (elsősorban aluliskolázott, munkanélküliség, elszegényedés által fenyegetett) társadalmi csoportok integrációját, a szegregáció és a szelekció megállítását, valamint a komplex fejlesztéseken alapuló kezdeményezések támogatása.

A konstrukció általános célja az életminőséget közvetlenül vagy közvetetten javító szolgáltatások körének bővítését eredményező, fenntartható fejlesztések megvalósítása, amely hozzájárul a társadalmi aktivitás növeléséhez, és a térségben a társadalmi integráció erősítéséhez

A konstrukció kiemelten támogatja a képességfejlesztési, közösségfejlesztési stb. programelemeket magában foglaló szolgáltatások kidolgozását, a pozitív példák átvételét, esetleges kiterjesztését. A fejlesztés támogatja a projekteket megvalósító szervezetekben tevékenykedő készségeinek fejlesztését, a szervezetek szakmai tapasztalatainak megosztását, a civil szektorban szerepet vállalók tevékenységének, eredményeinek szélesebb körben való megismertetését.

Az együttműködő tervezés során az érdekalapú párbeszédfolyamatok új módszerei kerülnek elsajátításra, amelyek a kistérségi egyeztetések során alkalmazhatóvá válnak a szektorok (nonprofit, gazdasági és állami szektorok) szereplői között. A program keretében az LHH programcsomag keretében megvalósuló további hat program roma célcsoport számára megvalósításra kerülő programelemeinek rendszeres egyeztetése és tapasztalatcseréje valósul meg, ezáltal hozzájárul az LHH fejlesztési koncepció hosszú távú céljaihoz. A célcsoport számára megvalósított szakmai és szervezeti fejlesztésen túl a program keretében a program megvalósító stáb képessé tevése történik meg, roma és nem roma szakemberek mentorok és szakmai vezető támogatásával mélyítik el projektmegvalósító és szakmai megvalósító ismereteiket, ezáltal a kistérségi programokat lebonyolítani képes kapacitás is nő.

 A projekt szakmai végrehajtására – civil szektor és cigány kisebbségi önkormányzatok fejlesztése, kistérségi roma integrációs stratégia, kistérségi foglalkoztatást előkészítő workshopok - vonatkozó közbeszerzési eljárás 2011. augusztus 22.-én lezárult, a nyertes vállalkozóval – a PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE HUNGARY PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY (1027 Budapest, frankel Leó u. 5. III/26.) a vállalkozási szerződés megkötése 2011. szeptember 02.-án megtörtént, a vállalkozási szerződés értelmében a szolgáltatásnyújtás 2012. november 30.-ig tart.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.